HDD Controller

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

€344,38

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

€771,88

MegaRAID 9460-16i 12Gb/s PCIe RAID controller (4GB cache) with 1-2 Front FlexBay NVMe PCIe Drives

MegaRAID 9460-16i 12Gb/s PCIe RAID controller (4GB cache) with 1-2 Front FlexBay NVMe PCIe Drives

€942,08

MegaRAID 9460-16i 12Gb/s PCIe RAID controller (4GB cache) with 3-4 Front FlexBay NVMe PCIe Drives

MegaRAID 9460-16i 12Gb/s PCIe RAID controller (4GB cache) with 3-4 Front FlexBay NVMe PCIe Drives

€1100,42